AVG Privacyverklaring

1. Algemeen

 1. Nodig voor onze dienstverlening. Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is wettelijk noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle zorgverlening zelf uitvoeren, maar voor sommige zorgverlening andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit alleen met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die zorgverlening.
 2. Wettelijk verplichtingen. Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.
 3. Voor wie geldt deze privacyverklaring? Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.
 4. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Onze praktijk is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

 1. Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een patiënt als een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.
 2. Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.
 3. Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking? Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Als u zich bij ons meldt voor behandeling dan geeft u ons daarvoor uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan alleen geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

 1. Inschrijving. Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande huisarts. Wij maken gebruik van een digitaal patiëntendossier. Wij gebruiken dit om onze zorgverlening en achtergronden te registreren ten behoeve van uw ziektebeeld. Ook kan de huisarts op deze manier het werk van bijvoorbeeld de doktersassistenten en POH’s beoordelen. Met de leverancier van het digitale patiëntendossier hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.
 2. Verwijzing. Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere zorgverlener. Indien u een afspraak maakt met deze zorgverlener, wordt dit gezien als het geven van toestemming. Wij verstrekken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze zorgverlener.
 3. Betaling. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.
 4. Zorgverzekeraar. Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen alleen de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van u als verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.
 5. Bezoek website. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies voor uw persoonlijke gebruik van onze website. We gebruiken die informatie niet voor andere doeleinden
 6. Melden van privacy-incidenten. Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een grote kans op een grote reikwijdte van een schending van uw privacy, dan brengen we ook u zo snel mogelijk op de hoogte.
 7. Verwerker. Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. In dat geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.
 8. Enquêtes. Voor ons kwaliteitsmanagement en vanwege onze afspraken met zorgverzekeraars, zijn wij verplicht om tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Wij geven uw gegevens NOOIT door aan de onderzoeksbureaus die wij daar voor inschakelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf.
 9. Klachtenprocedure. Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn. Het kan natuurlijk altijd voorkomen, dat u wellicht niet helemaal tevreden bent. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. Wij verwerken die klacht in ons eigen kwaliteitssysteem. Alleen indien u dat uitdrukkelijk wenst, kunt u te rade gaan bij een externe klachtenbemiddelingsorganisatie. In dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens aan die organisatie beschikbaar stellen.
 10. Certificering. Onze praktijk heeft een kwaliteitscertificaat. Wij worden jaarlijks door een onafhankelijke certificerende instelling daarvoor getoetst. Met deze instelling hebben wij een geheimhoudingsafspraak gemaakt. Uw gegevens komen niet in handen van die instelling.
 11. Terugroepacties. Indien geneesmiddelen die u van ons voorgeschreven hebt gekregen, vallen onder een terugroep-actie, dan kunnen wij in ons systeem zoeken naar uw gegevens.

4. Plichten van onze praktijk

 1. Beveiliging. Huisartsen hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere praktijkmedewerker mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Dan verstrekken wij zonder uw toestemming vooraf vanwege uw vitale belangen de relevante medische gegevens. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 2. Verantwoordingsplicht. Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

 1. Recht op inzage en afschrift. U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van één van onze medewerkers. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier, dat wij binnen een maand opleveren. Persoonlijke aantekeningen van ons zelf, vallen niet onder dit inzagerecht. Eventuele gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.
 2. Recht op correctie. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Ook kunt u uw dossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u zich melden in de praktijk voor een afspraak.
 3. Recht op verwijdering. U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid in de gezondheidssfeer en andere wettelijke voorschriften die verwijdering niet toestaan.
 4. Recht op klagen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 5. Overige rechten. U hebt tevens recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Vragen?

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de praktijk.